Modernizace přednáškového sálu č. 004, Vinařská 6, Brno

Investor
Stupeň
Realizace
Náklad

IDVPZ Brno
studie, DSP, DPS
2001
10 mil Kč

Podkladem pro zpracování studie byl základní požadavek investora na modernizaci posluchárny s cílem vytvoření stupňovitého přednáškového sálu s moderní didaktickou technikou. Základním požadavkem investora je zlepšení nevyhovujících podmínek ve stávajícím přednáškovém sálu, který slouží přednáškám pro cca 100 posluchačů. Prostředí je nevyhovující jak z hlediska prostorového uspořádání, viditelnosti, akustiky a větrání, tak z hlediska technického vybavení a hygienického zázemí. Úkolem je odstranění tohoto stavu formou stupňovitého sálu s dobrou viditelností, akustikou a pohodou prostředí. Součástí úkolu je vybavení posluchárny moderní didaktickou technikou pro účely přednášek a prezentací, včetně možnosti tlumočení.